Japanese50 cards

Tagged as: japanese, economics

 copy deck Copy deck

1

sumimasen

excuse me

2

ima

now

3

depato

department store

4

supa

super market

5

resutoran

restaurant

6

yubinkyoku

post office

7

ginko

bank

8

ju

10

9

juichi

11

10

juni

12

11

jusan

13

12

13

jugo

15

14

juroku

16


16

juhachi

18

17

18

niju

20

19

20

nijuni

22

21

nijusan

23


23

nijugo

25

24


26


28

sanju

30

29

yonju

40

30

goju

50

31

rokuju

60

32

nanaju

70

33

hachiju

80

34

kyuju

90

35

hyaku

100

36

ichi-ji

1:00

37

ni-ji

2:00

38

san-ji

3:00

39

yo-ji

4:00

40

go-ji

5:00

41

roku-ji

6:00

42

shichi-ji

7:00

43

hachi-ji

8:00

44

ku-ji

9:00

45

ju-ji

10:00

46

juichi-ji

11:00

47

juni-ji

12:00

48

shigato

work, job

49

kaigi

meeting, conference

50

hiru

noon